افزایش مصرف برق مساجد بعد از رایگان شدن

همزمان با اجراي طرح رايگان شدن مصرف برق در مساجد، ميزان مصرف انرژي 70 درصد افزايش يافت.